ZAPOWIEDZI

 

OGŁOSZENIE WYNIKU

NA ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS

„DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

 

   Malborskie Centrum Kultury i Edukacji  z siedzibą w Malborku informuje, że w postępowaniu  ofertowym o udzielenie zamówienia na zapewnienie obsługi gastronomicznej na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej  pn.: „DNI MALBORKA”, organizowanej w dniach 14 -15.06.2013r.  na terenie Osiedla Południe w Malborku, ogłoszonym w dniu 04 czerwca 2013 roku,  wybrana została  oferta firmy „Bar Gyros Irena Jankowska” , 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 1 – NIP: 578-152-89-38.
 

NA ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS

„DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

           

W związku z brakiem zgłoszeń oferentów  na zapewnienie obsługi gastronomicznej na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej pn.: „DNI MALBORKA” w 2013 roku, organizowanej w dniach 14 -15.06.2013r.  na terenie Osiedla Południe w Malborku, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji unieważnia ogłoszony w dniu 09 maja 2013 roku KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS „DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

 

Jednocześnie Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z dniem dzisiejszym, tj. 04.06.2013 roku, kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia obsługi gastronomicznej na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej pn.: „DNI MALBORKA” w 2013 roku, organizowanej w dniach 14 -15.06.2013r.  na terenie Osiedla Południe w Malborku, do Oferentów którzy:
a)    przedstawią oferty zgodnie z zakresem zamówienia,
b)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie gastronomii,
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

 

1.    Zakres zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi  DNI MALBORKA, który musi zapewnić Oferent obejmuje  co najmniej :
a)     stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
- potrawy z grilla ( kiełbaski, szaszłyki, steki itp.)
- potrawy z rożna (kurczak, golonka itp.)
- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, kebaby itp.
- zestawy obiadowe, sałatki, bigos
- napoje bezalkoholowe
- napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo
b)    wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami dla minimum 500 osób spośród uczestniczących w imprezie , w tym część stołów z zadaszeniem dla minimum 300 osób,

c)   nieodpłatne zapewnienia cateringu dla wykonawców wg dostarczonej listy (ok. 25 porcji),

d)    wydanie organizatorowi bezpłatnie 10 posiłków dziennie z napojami.

2.    Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone uczestnikom imprezy usługi według ustalonych przez siebie cen. Na terenie wskazanym na mapce o którym mowa w pkt.1, Zamawiający zobowiązuje się zagwarantować wyłączność sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5 %.
3.    Oferent zobowiązuje się zapłacić na rzecz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji opłatę w wysokości zdeklarowanej w ofercie  na konto bankowe  Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  w BANK BPH O/MALBORK  nr 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740  najpóźniej do dnia 10.06.2013r.
4.    Oferent we własnym zakresie uzyska wszelkie zgody wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności gastronomicznej a w szczególności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.
5.    Oferent  zobowiązany jest korzystać z nieruchomości gruntowej oraz zorganizować obsługę w powyższym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi , prawa budowlanego oraz ochrony  środowiska.
6.    Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk i ogrodzenia ich zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 

 Kryterium oceny ofert. 
1.    Głównym kryterium oceny oferty jest wysokość opłaty zadeklarowanej przez Oferenta  płatnej na rzecz Zamawiającego.
2.    Oferent nie może posiadać jakichkolwiek zadłużeń wobec MCKiE.

 

Składanie i otwieranie ofert.
1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.I.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści . Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący : Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork  z dopiskiem: „Oferta na obsługę gastronomiczną  podczas DNI MALBORKA  2013r.”
3.    Termin składania ofert upływa w dniu 06.06. 2013r. o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 czerwca 2013r. o godzinie 15.30  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferentów.
4.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej nie podlegających odrzuceniu ofert spełniających określone powyżej warunki o takiej samej zaproponowanej kwocie za obsługę gastronomiczną ,Oferenci zostaną zaproszeni telefonicznie do ustnej licytacji , która odbędzie się w dniu   07.06.2013r. w pokoju nr 9 o godz. 10.00  Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie a ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.kultura.malbork.pl .


 Wymagany termin realizacji zamówienia: 14-15.06.2013r.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Bohdan Paczkowski tel. 507 033 261.

 Istotne warunki umowy .
1.    Zawarcie umowy nastąpi do dnia  07.06.2013r. w siedzibie Malborskiego  Centrum Kultury i Edukacji, tj. przy ul.Kopernika 1 w Malborku.
 

mapka terenu imprezy

Umowa

 
   

KURSY

   

FESTIWALE

   

ZESPOŁY

   

GALERIA

       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

stat4u