ZAPOWIEDZI

 


DNI MALBORKA
 06 - 07. 06. 2014r.

 

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z dniem dzisiejszym, tj. 16.05.2014 roku, kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia obsługi gastronomicznej na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej pn.: „DNI MALBORKA” w 2014 roku, organizowanej w dniach 06 -07.06.2014r.  na terenie Fosy Południowej Muzeum Zamkowego  w Malborku, do Oferentów którzy:
a)   przedstawią oferty zgodnie z zakresem zamówienia,
b)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie gastronomii,
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

1.    Zakres zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi  DNI MALBORKA, który musi zapewnić Oferent obejmuje  co najmniej:
a)     stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.)
- potrawy z rożna (kurczak, golonka itp.)
- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, kebaby itp.
- zestawy obiadowe, sałatki, bigos
- napoje bezalkoholowe
- napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo
b)    wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami dla minimum 100 osób spośród uczestniczących w imprezie, w tym część stołów z zadaszeniem dla minimum 80 osób,

c)   nieodpłatne zapewnienia cateringu dla wykonawców wg dostarczonej listy (ok. 25 porcji),

2.    Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone uczestnikom imprezy usługi według ustalonych przez siebie cen. Na terenie wskazanym na mapce o którym mowa w pkt.1, Zamawiający zobowiązuje się zagwarantować wyłączność sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5 %.
3.    Oferent zobowiązuje się zapłacić na rzecz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji opłatę w wysokości zdeklarowanej w ofercie  na konto bankowe  Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  w BANK BPH O/MALBORK  nr 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740  najpóźniej do dnia 30.05.2014r.
4.    Oferent we własnym zakresie uzyska wszelkie zgody wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności gastronomicznej a w szczególności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.
5.    Oferent  zobowiązany jest korzystać z nieruchomości gruntowej oraz zorganizować obsługę w powyższym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi , prawa budowlanego oraz ochrony  środowiska.
6.    Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk i ogrodzenia ich zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 

 Kryterium oceny ofert. 
1.    Głównym kryterium oceny oferty jest wysokość opłaty zadeklarowanej przez Oferenta  płatnej na rzecz Zamawiającego.
2.    Oferent nie może posiadać jakichkolwiek zadłużeń wobec MCKiE.

Składanie i otwieranie ofert.
1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.I.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści . Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący : Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork  z dopiskiem: „Oferta na obsługę gastronomiczną  podczas DNI MALBORKA  2014r.”
3.    Termin składania ofert upływa w dniu 23. 05. 2014r. o godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2014r. o godzinie 15.30  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferentów.
4.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej nie podlegających odrzuceniu ofert spełniających określone powyżej warunki o takiej samej zaproponowanej kwocie za obsługę gastronomiczną ,Oferenci zostaną zaproszeni telefonicznie do ustnej licytacji , która odbędzie się w dniu   26.05.2014r. w pokoju nr 9 o godz. 11.00  Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie a ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.kultura.malbork.pl .


 Wymagany termin realizacji zamówienia: 06-07.06.2014r.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Bohdan Paczkowski tel. 507 033 261.

 Istotne warunki umowy.
1.    Zawarcie umowy nastąpi do dnia  27. 05. 2014r. w siedzibie Malborskiego  Centrum Kultury i Edukacji, tj. przy ul. Kopernika 1 w Malborku.

 

 Załączniki:

  1. Mapka terenu imprezy

  2. Syntetyczny opis imprezy
 


 

  

 
   

KURSY

   

FESTIWALE

   

ZESPOŁY

   

GALERIA

       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

stat4u