ZAPOWIEDZI

 

KONKURS OFERT


NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS

„DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

 

09  maja 2013
 

                     Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą w Malborku ogłasza  konkurs ofert na zapewnienie obsługi gastronomicznej na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej pn.: „DNI MALBORKA” w 2013 roku,
organizowanej w dniach 14 -15.06.2013r.  na terenie Osiedla Południe w Malborku  w obrębie ulic: K. Michałowskiego, M. Konopnickiej, T. Kotarbińskiego.
I.    Zamawiający: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą w Malborku  przy ul. Kopernika 1,  82-200 Malbork, NIP: 579-10-42-462.
II.    Opis przedmiotu zamówienia.
1.    Przedmiotem  zamówienia jest zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas imprezy plenerowej „DNI MALBORKA”, organizowanej w dniach 14 - 15.06.2013r.,  na terenie Osiedla Południe w Malborku  w obrębie ulic: K. Michałowskiego, M. Konopnickiej, T. Kotarbińskiego,  na terenie o powierzchni 1.200 m2  wskazanym na mapce terenu imprezy, oznaczonym kolorem jasno-zielonym, stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.

2.    Zakres zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi  DNI MALBORKA, który musi zapewnić Oferent obejmuje  co najmniej :
a)     stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
- potrawy z grilla ( kiełbaski, szaszłyki, steki itp.)
- potrawy z rożna (kurczak, golonka itp.)
- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, kebaby itp.
- zestawy obiadowe, sałatki, bigos
- napoje bezalkoholowe
- napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo
b)    wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami dla minimum1000 osób spośród uczestniczących w imprezie , w tym część stołów z zadaszeniem dla minimum 500 osób,

c)   nieodpłatne zapewnienia cateringu dla wykonawców wg dostarczonej listy (ok. 25 porcji),

d)    wydanie organizatorowi bezpłatnie 10 posiłków dziennie z napojami.


3.    Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone uczestnikom imprezy usługi według ustalonych przez siebie cen. Na terenie wskazanym na mapce o którym mowa w pkt.1, Zamawiający zobowiązuje się zagwarantować wyłączność sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5 %.
4.    Oferent zobowiązuje się zapłacić na rzecz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji opłatę ryczałtową w wysokości minimum 7.000 brutto( stanowiącą kwotę wyjściową) na konto bankowe  Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  w BANK BPH O/MALBORK  nr 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740  najpóźniej do dnia 10.06.2013r.

5.    Oferent we własnym zakresie uzyska wszelkie zgody wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności gastronomicznej a w szczególności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.

6.    Oferent  zobowiązany jest korzystać z nieruchomości gruntowej oraz zorganizować obsługę w powyższym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi , prawa budowlanego oraz ochrony  środowiska.

7.    Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk i ogrodzenia ich zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

8.    Oferent zobowiązuje się do zapewnienia obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach wskazanego na szkicu graficznym obszaru a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady w celu utrzymania należytej czystości.

9.    Oferent pokrywa koszty zużytej energii elektrycznej do obsługi stoisk gastronomicznych zgodnie z  obowiązującym u Zamawiającego cennikiem.

III.    Warunki udziału Oferentów w postępowaniu.
1.    O zapewnienie obsługi gastronomicznej imprezy mogą ubiegać się  Oferenci, którzy:
a)    złożą oferty zgodnie z zakresem zamówienia oraz zadeklarują zapłatę kwoty określonej w pkt. II ppkt..4
b)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie gastronomii,
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2.    Oferent  ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie” ; koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po sprawdzeniu poprawności postępowania Oferenta w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.

3.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.    Kryterium oceny ofert. 
1.    Głównym kryterium oceny oferty jest wysokość opłaty zadeklarowanej przez Oferenta  płatnej na rzecz Zamawiającego.
2.    Minimalna kwota zadeklarowanych środków finansowych , które Wykonawca zapłaci na rzecz MCKiE  nie może wynosić mniej  niż 7.000,00  pln brutto.

3.    Oferty zawierające kwotę niższą od kwoty minimalnej wskazanej w pkt. II ppk. 4 zostaną odrzucone.
4.    Oferent nie może posiadać jakichkolwiek zadłużeń wobec MCKiE.

V.    Składanie i otwieranie ofert.

1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.I.

2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści . Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący : Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork  z dopiskiem: „Oferta na obsługę gastronomiczną  podczas DNI MALBORKA  2013r.”

3.    Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2013r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 czerwca 2013r. o godzinie 13.00  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferentów.

4.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej nie podlegających odrzuceniu ofert spełniających określone powyżej warunki o takiej samej zaproponowanej kwocie za obsługę gastronomiczną ,Oferenci zostaną zaproszeni telefonicznie do ustnej licytacji , która odbędzie się w dniu   05.06.2013r. w pokoju nr 9 o godz. 13.00  Obowiązuje postąpienie w wysokości 5% minimalnej kwoty określonej w pkt. II ppk. 4 tj. o 350,00 zł aż do czasu zaoferowania najwyższej kwoty kończącej licytację.

5.    O rozstrzygnięciu postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie a ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.kultura.malbork.pl .

VI.     Wymagany termin realizacji zamówienia: 14-15.06.2013r.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Bohdan Paczkowski tel. 507 033 261.

VII.    Istotne warunki umowy .

1.    Zawarcie umowy nastąpi do dnia  07.06.2013r. w siedzibie Malborskiego  Centrum Kultury i Edukacji, tj. przy ul.Kopernika 1 w Malborku.

2.    Umowa zostanie sporządzona i podpisana zgodnie z załączonym projektem stanowiącym załącznik nr 3.

 

mapka terenu imprezy

Umowa

 
   

KURSY

   

FESTIWALE

   

ZESPOŁY

   

GALERIA

       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

stat4u