ZAPOWIEDZI

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU

NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ
 REKREACYJNO-ZABAWOWYCH PODCZAS

„DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

        Malborskie Centrum Kultury i Edukacji  z siedzibą w Malborku informuje, że w postępowaniu  ofertowym o udzielenie zamówienia na  zapewnienie kompleksowej obsługi w urządzenia rekreacyjno-zabawowe   na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej „DNI MALBORKA”, organizowanej w dniach 14 - 15.06.2013r.,  na terenie Osiedla Południe w Malborku , ogłoszonym w dniu 17 maja  2013 roku,  wybrana została  oferta firmy „PRORAD Małgorzata Dąbrowska”, Mosty, ul. Gdyńska 17B;  NIP: 586-201-04-53.
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ
 REKREACYJNO-ZABAWOWYCH PODCZAS

„DNI MALBORKA” – 14 i 15 czerwca 2013.

            Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą w Malborku ogłasza  konkurs ofertowy pt. „ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI W URZĄDZENIA  REKREACYJNO-ZABAWOWE”  na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej pn.: „DNI MALBORKA” w 2013 roku, organizowanej w dniach 14 -15.06.2013r.  na terenie Osiedla Południe w Malborku  w obrębie ulic: K. Michałowskiego, M. Konopnickiej, T. Kotarbińskiego.
 

I. Zamawiający: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z siedzibą w Malborku  przy ul. Kopernika 1,  82-200 Malbork, NIP: 579-10-42-462.

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.
1.    Przedmiotem  zapytania ofertowego jest zapewnienie kompleksowej obsługi w urządzenia rekreacyjno-zabawowe   na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej „DNI MALBORKA”, organizowanej w dniach 14 - 15.06.2013r.,  na terenie Osiedla Południe w Malborku  w obrębie ulic: K. Michałowskiego, M. Konopnickiej, T. Kotarbińskiego,  na terenie o powierzchni około 1.000 m2  wskazanym na mapce terenu imprezy, oznaczonym kolorem jasno-zielonym, stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.

2.    Zakres zamówienia.
Zakres rzeczowy oferty do obsługi  DNI MALBORKA, który musi zapewnić Oferent obejmuje  co najmniej :
a)     minimum 8, zróżnicowanych co do rodzaju, stanowisk rekreacyjno-zabawowych, głównie dla dzieci, typu: euro-bungee, trampoliny, kule dmuchane, pojazdy, urządzenia do rywalizacji, zjeżdżalnie  itp.

3. Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone uczestnikom imprezy usługi według ustalonych przez siebie cen. Na terenie wskazanym na mapce o którym mowa w pkt.1,


4. Oferent zobowiązuje się zapłacić na rzecz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji opłatę ryczałtową w wysokości minimum 1.000 brutto za jeden dzień ( stanowiącą kwotę wyjściową) na konto bankowe  Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  w BANK BPH O/MALBORK  nr 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740  najpóźniej do dnia 29.05.2013r.
5.    Oferent we własnym zakresie uzyska wszelkie zgody wymagane przepisami prawa na prowadzenie wymienionej tu działalności.
6.    Oferent  zobowiązany jest korzystać z nieruchomości gruntowej oraz zorganizować obsługę w powyższym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi , prawa budowlanego oraz ochrony  środowiska.

7.    Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk i ogrodzenia ich zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
8.    Oferent zobowiązuje się do zapewnienia obsługi placu zabaw  podczas w/w imprezy i  w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach wskazanego na szkicu graficznym obszaru a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady w celu utrzymania należytej czystości.
 

III.    Warunki udziału Oferentów w postępowaniu.
1.    O zapewnienie kompleksowej obsługi w urządzenia rekreacyjno-zabawowe   na zasadach wyłączności podczas imprezy plenerowej „DNI MALBORKA”, mogą ubiegać się  Oferenci, którzy:
a)    złożą oferty zgodnie z zakresem zamówienia oraz zadeklarują zapłatę kwoty określonej w pkt. II ppkt..4
b)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie  obsługi w urządzenia rekreacyjno-zabawowe, posiadają aktualne pozwolenia i atesty na oferowane urządzenia,
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.


IV.    Kryterium oceny ofert. 
1.    Głównym kryterium oceny oferty jest wysokość opłaty zadeklarowanej przez Oferenta  płatnej na rzecz Zamawiającego.
2.    Minimalna kwota zadeklarowanych środków finansowych , które Wykonawca zapłaci na rzecz MCKiE  nie może wynosić mniej  niż 1.000,00 PLN brutto.
3.    Oferty zawierające kwotę niższą od kwoty minimalnej wskazanej w pkt. II ppk. 4 zostaną odrzucone.
4.    Oferent nie może posiadać jakichkolwiek zadłużeń wobec MCKiE.

V.    Składanie i otwieranie ofert.
1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.

 I.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści . Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący : Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork  z dopiskiem: „Oferta na kompleksową obsługi w urządzenia rekreacyjno-zabawowe  podczas DNI MALBORKA  2013r.”
3.    Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2013r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 maja 2013r. o godzinie 13.00  w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferentów.
4.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej nie podlegających odrzuceniu ofert spełniających określone powyżej warunki o takiej samej zaproponowanej kwocie, Oferenci zostaną zaproszeni telefonicznie do ustnej licytacji , która odbędzie się w dniu   27.05.2013r. w pokoju nr 9 o godz. 10.00  Obowiązuje postąpienie w wysokości 5% minimalnej kwoty określonej w pkt. II ppk. 4 tj. o 50,00 zł aż do czasu zaoferowania najwyższej kwoty kończącej licytację.
5.    O rozstrzygnięciu postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie a ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej www.kultura.malbork.pl.

VI.     Wymagany termin realizacji zamówienia: 14-15.06.2013r.
Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Bohdan Paczkowski tel. 507 033 261.
 

VII.    Istotne warunki umowy .
1.    Zawarcie umowy nastąpi do dnia  03.06.2013r. w siedzibie Malborskiego  Centrum Kultury i Edukacji, tj. przy ul. Kopernika 1 w Malborku.

 

mapka terenu imprezy

Umowa

 
   

KURSY

   

FESTIWALE

   

ZESPOŁY

   

GALERIA

       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

stat4u