Aktualności

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt

 

 

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68 , 82-200 Malbork.
 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować listownie pod adresem siedziby Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork lub meilowo iod@kultura.malbork.pl.
 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


    a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Malborskim Centrum Kultury i Edukacji ;

    b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji ;

    c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
            wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 

   a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
       organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
       obowiązującego prawa; 

   b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Malborskim Centrum Kultury
      i Edukacji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Malborskie Centrum Kultury
      i Edukacji .
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
   w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
   obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
    uprawnienia:
 

   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 

   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
       są nieprawidłowe lub niekompletne;
 

   - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
     przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 

   c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 

  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
    danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
     ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy

     prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 

d) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 

   - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
     na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
    przesłanki:
 

   - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
     na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
     publicznej przez Administratora,

   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
     przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
     wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
     wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
     dzieckiem. 
 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

13. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
     gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

 

   

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u