PROJEKTY

"Domu Kultury + Inicjatywy Lokalne"
 

        

Regulamin konkursu na „Inicjatywy lokalne” realizowanego w ramach

 Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013

Przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz wniosku do konkursu

Regulamin określa zasady organizacji konkursu na „Inicjatywy lokalne”, czyli najlepsze pomysły inicjatyw kulturalno - społecznych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Miasta Malbork, we współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Projekty powinny realizować takie pomysły, które wzbogacą ofertę kulturalną Miasta Malborka, zaspokoją potrzeby kulturalne mieszkańców, a także włączą ich w realizację tych przedsięwzięć.
 

I.             Organizacja konkursu:
 

1. Konkurs obejmuje inicjatywy mieszkańców Miasta Malborka, grup nieformalnych, osób prywatnych i organizacji pozarządowych, które mogą być zrealizowane na terenie Malborka, włączając w organizację jak największą liczbę mieszkańców.

2. Ocenie podlegają oferty o dofinansowanie inicjatyw, których realizacja będzie odbywać się w terminie od 15 września do 30 listopada 2013r.

3. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, które zapewnia obsługę administracyjną konkursu oraz będzie pomagało przy realizacji poszczególnych pomysłów.
 

II.           Cele i efekty konkursu:
 

1. Celem konkursu jest:

a) dofinansowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców Miasta Malborka, które przede wszystkim:

– odpowiadają na potrzeby mieszkańców, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe),

– aktywizują lokalne społeczności,

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji

b) wsparcie rozwoju ruchu społecznego (wsparcie rozwoju aktywności mieszkańców) oraz integracji mieszkańców, których pomysły będą miały wpływ na rozwój kultury na terenie Malborka,

c) wyłonienie i dofinansowanie od trzech do siedmiu wybranych inicjatyw społecznych. Nagrodzone pomysły zostaną zrealizowane w terminie od 15 września do 30 listopada 2013r.
 

III. Uczestnicy konkursu:
 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są:

– osoby fizyczne,

– grupy nieformalne,

– organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje.

2. Uczestnicy konkursu powinni spełnić następujące warunki:

a) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu

b) być mieszkańcem terenu Miasta Malborka lub mieć siedzibę i realizować cele statutowe na terenie Malborka.
 

IV. Zgłoszenia do konkursu:
 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty w ramach konkursu na „Inicjatywy lokalne” (zał. nr 1 do regulaminu) w terminie do 19 lipca2013r do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1.

2. Ofertę można składać osobiście lub przesłać na adres:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork

z dopiskiem na kopercie „Oferta w ramach konkursu na Inicjatywy lokalne”.

3. Wniosek składany jest w formie papierowej na formularzu załączonym do Regulaminu (załącznik nr 2) oraz na płycie CD w wersji elektronicznej.

4. Wniosek o dotację składa osoba fizyczna, organizacja lub grupa nieformalna, która będzie realizowała zgłaszaną inicjatywę lokalną.

5. Każda uprawniona osoba fizyczna, organizacja lub grupa nieformalna składa tylkojeden wniosek do konkursu.

6. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decydują data i godzina wpływu do sekretariatu MCKiE- tj. 19 lipca 2013 do godziny 14:00).

7. Złożenie podpisu na ofercie traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w ofercie przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz promocji wydarzeń. Dane osobowe nie będą upowszechniane.

 

V. Komisja konkursowa:
 

1.     Do składu Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni po jednym przedstawicielu ze wszystkich podmiotów składających wniosek, dyrektor MCKiE, koordynator projektu oraz przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury. Głos wszystkich członków komisji jest równorzędny.

2.     Każdy wnioskodawca może samodzielnie delegować przedstawiciela, który stanie się członkiem Komisji Konkursowej.

3.     Komisja Konkursowa zbierze się 23 lipca 2013 roku o godzinie 10:00 w budynku MCKiE, ul. Kopernika 1.

4.     Komisja będzie oceniała wnioski na podstawie Karty Oceny Wniosku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

VI. Zasady rozstrzygania konkursu:

 

1. Ocena zgłoszonych inicjatyw społecznych przeprowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria (zgodne z regulaminem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne):

– znaczenie dla społeczności lokalnej

– innowacyjność

– zaangażowanie wolontariuszy

– podejmowanie działań we współpracy z innymi podmiotami

– klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu

2. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.

3. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wyborze od 3 do 7 najlepszych inicjatyw na podstawie opracowanych kart oceny.

4. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane. Za błędy formalne uważa się:

a.       Złożenie wniosku po terminie.

b.       Zaplanowanie wydarzeń kulturalno -społecznych poza terenem miasta Malborka.

c.       Niewypełnienie wszystkich pól wniosku.

d.       Złożenie wniosku, który dotyczy organizacji innych wydarzeń niż kulturalno - społeczne.

e.     Niepodpisanie wniosku przez osobę uprawnioną.

5. Wnioski odrzucone ze względów formalnych nie będą przedmiotem oceny Komisji.

6. MCKiE udzieli wsparcia wnioskodawcom - autorom zwycięskich projektów w celu opracowania ostatecznego kształtu budżetu oraz harmonogramu projektu w terminie od 24 do 26 lipca 2013 r. Wnioskodawca zobowiązuje się do odbycia spotkania w powyższym terminie z pracownikami Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w celu uzgodnienia wymienionych kwestii.

 

VII. Budżet projektu:

 

1.     Nagrodą będzie możliwość zrealizowania od 3 do 7 inicjatyw (pomysłów), na które zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości do 22.000 zł.

2.     W budżecie wniosku mogą się znaleźć:

a)     Honoraria dla:

- instruktorów – prowadzących warsztaty/twórców/artystów, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy. Mogą to być wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz z rachunkiem.

- Wynagrodzenie koordynatora projektu (nie może być większe niż 10% kwoty całego projektu).

b)     Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem środków trwałych (urządzeń, maszyn);

c)      Poligrafia – wydanie publikacji stanowiących część zadania (przy projekcie wydawniczym), materiały promocyjne (ulotki, plakaty);

d)     Koszty nagrań (audio i wideo) materiałów stanowiących część zadania;

e)     Scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);

f)      Noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;

g)     Niezbędne ubezpieczenia;

h)     Zakup praw autorskich i licencji.

 

VIII. Ogłoszenie wyników:

 

1.O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo najpóźniej do 25 lipca 2013 roku.

2.Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.kultura.malbork.pl, a także na tablicy ogłoszeń w budynku MCKiE, ul. Kopernika 1.

 

IX. Informacje dodatkowe

 

1. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.kultura.malbork.pl, w siedzibie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji – ul. Kopernika 1, 82-200 Malbork

2. Dodatkowych informacji udziela Dorota Pietrzak, w siedzibie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kopernika 1. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 55 272 3852.

ZAPOWIEDZI

 
 

KURSY

 
 

FESTIWALE

 
 

ZESPOŁY

 
 

GALERIA

 
     
       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u